Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

study                           abandon                            Wednesday                world   

A.

study                           

B.

abandon                            

C.

Wednesday                

D.

world

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Wednesday

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...