Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

study                           abandon                            Wednesday                world   

A.

study                           

B.

abandon                            

C.

Wednesday                

D.

world

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...