Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

seafood                   release                    threaten                 beneath  

A.

seafood                   

B.

release                    

C.

threaten                 

D.

beneath  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

threaten

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...