Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

play                      they                       key                   today

A.

play                     

B.

 they                       

C.

key                   

D.

today

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

key

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...