Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

work               information                     connector              visitor

A.

work               

B.

information                    

C.

connector             

D.

visitor

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

work

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...