Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

remote                     control                      connect                      personal   

A.

remote                     

B.

control                      

C.

connect                      

D.

personal   

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

remote

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...