Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

love                  come                   some                       jog

A.

love                  

B.

come                   

C.

some                      

D.

 jog

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 jog

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...