Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

spend                  send                      lend                   become

A.

spend                  

B.

send                      

C.

lend                   

D.

become

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

become

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...