Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

condition                    general                     professor                      another

A.

condition                    

B.

general                     

C.

professor                      

D.

another

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

general      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...