Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

small                         thank                  suntan                      channel

A.

small                 

B.

thank           

C.

suntan                  

D.

channel

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

small       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...