Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

daughter                   fall                     cloth                        resort

A.

daughter                   

B.

fall                    

C.

 cloth                        

D.

resort

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

cloth

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...