Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

many                   humanitarian                       friend                       weather

A.

many                   

B.

humanitarian                       

C.

friend                       

D.

weather

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

humanitarian    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...