Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

awful                   quality                        corner                      fourteen 

A.

awful  

B.

quality  

C.

corner  

D.

fourteen 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

quality  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...