Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

passenger                  several                  begin                    repair

A.

passenger                  

B.

several                  

C.

begin                    

D.

repair

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

several         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...