Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

took                   book                  shoot                would

A.

took                  

B.

 book                  

C.

shoot               

D.

 would

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

shoot 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...