Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

find                  bite               since              drive

A.

find                  

B.

bite              

C.

 since              

D.

drive

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 since  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...