Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

cloth                clothe               with                without

A.

cloth                

B.

clothe               

C.

with                

D.

without

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

without

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...