Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

goal              gondola                 guarantee                 generate

A.

goal             

B.

 gondola                 

C.

guarantee                

D.

 generate

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 generate

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...