Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

cook             look              would          bound

A.

cook            

B.

 look             

C.

 would          

D.

bound

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

bound

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...