Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

first                  circle                   mirror              bird

A.

first                  

B.

circle                   

C.

mirror            

D.

  bird

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...