Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

mine                 right                 live                   child

A.

mine               

B.

  right                

C.

 live                 

D.

  child

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 live

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...