Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

architect                 orchard                  school               chemical

A.

architect                 

B.

orchard                 

C.

 school              

D.

 chemical

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

orchard 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...