Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

architect                 orchard                  school               chemical

A.

architect                 

B.

orchard                 

C.

 school              

D.

 chemical

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...