Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

resign              research              resemble               resist

A.

resign              

B.

research              

C.

resemble              

D.

 resist

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

research

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...