Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

eight              weight               height                  freight

A.

eight              

B.

weight               

C.

height                 

D.

 freight

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

height  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...