Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

eight              weight               height                  freight

A.

eight              

B.

weight               

C.

height                 

D.

 freight

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

height  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...