Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

depth             with              smooth                    bathe

A.

depth            

B.

 with              

C.

smooth                   

D.

 bathe

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 bathe

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...