Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

killed              turned             crashed                waived

A.

killed              

B.

turned             

C.

crashed              

D.

  waived

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

crashed

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...