Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

pool             soon                book             shoot

A.

pool             

B.

soon               

C.

 book             

D.

shoot

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

book

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...