Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

sour               count               amount              tourist

A.

sour               

B.

count               

C.

amount              

D.

tourist

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tourist

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...