Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

absent            parachute               mission              vicious

A.

absent            

B.

parachute               

C.

mission              

D.

vicious

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

absent

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...