Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

trivial            rivalry              minority               sign

A.

trivial            

B.

rivalry             

C.

 minority               

D.

sign

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

trivial 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...