Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

thank             them              thick                thoughtful

A.

thank            

B.

 them              

C.

thick               

D.

 thoughtful

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

them  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...