Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

waste                taste            station               statue

A.

waste                

B.

taste            

C.

station               

D.

statue

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

statue

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...