Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

popular                    important                     psychology                        speaking

A.

popular                   

B.

 important                    

C.

 psychology                       

D.

 speaking

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

psychology            

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...