Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

ancient               ceremony                century                   accident

A.

ancient               

B.

ceremony                

C.

century                  

D.

 accident

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ancient 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...