Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

automobile                  mile                  smile                 file

A.

automobile                  

B.

mile                  

C.

smile                

D.

 file

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

automobile

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...