Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

exhibition                highly                   happen                 inhabit

A.

exhibition              

B.

  highly                

C.

 happen                

D.

 inhabit

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

exhibition  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...