Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

picture                    future                     nature                  mature

A.

picture                    

B.

future                     

C.

nature                  

D.

mature

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

mature

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...