Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

chess                everybody                       competitive                  represent

A.

chess                

B.

everybody                       

C.

competitive                 

D.

 represent

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

everybody

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...