Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

event                        ceremony                     establish                    spectacular

A.

event                        

B.

ceremony                    

C.

 establish                    

D.

spectacular

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 establish   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...