Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

knows                  develops                     liters                  spends

A.

knows                  

B.

develops                     

C.

liters                  

D.

spends

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

develops

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...