Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

adventure                   decade                  special                 expedition

A.

adventure                   

B.

decade                  

C.

special                 

D.

expedition

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

expedition

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...