Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

adventure                   decade                  special                 expedition

A.

adventure                   

B.

decade                  

C.

special                 

D.

expedition

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

expedition

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...