Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

received             called                stored                routed

A.

received            

B.

 called                

C.

stored               

D.

 routed

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 routed

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...