Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

broken             cot            note                code

A.

broken             

B.

cot            

C.

note                

D.

code

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

cot

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...