Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

represent                 receive               respect              repeat

A.

represent                

B.

 receive               

C.

respect              

D.

repeat

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

represent 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...