Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

pesticide                 city                centre                  campaign

A.

pesticide                 

B.

city               

C.

 centre                 

D.

 campaign

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 campaign

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...