Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

comment              coward                 clock               celebration

A.

comment              

B.

coward                

C.

 clock               

D.

celebration

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

celebration

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...