Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

mutual              universal              usual                 survey

A.

mutual              

B.

universal              

C.

usual                 

D.

survey

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

survey

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...