Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

stimulate             enthusiasm                unselfishness                universal

A.

stimulate             

B.

enthusiasm                

C.

unselfishness                

D.

universal

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

unselfishness 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...