Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

activity               annual                   announcement                anniversary

A.

activity               

B.

annual                   

C.

announcement                

D.

anniversary

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

activity

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...